Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Rok 2009 - Inwestycje / dofinansowania - Samorządowy Portal Gminy Sadlinki.

 

Pobierz PDF

Rok 2009

 

- ump-logo.jpg    „Organizacja treningów i rozgrywek w  ramach programu Sport po 16-tej”  - ugs-herb.jpg

Planowany okres realizacji:

28.09.2009 – 20.12.2009

Budżet:

Program: Program upowszechnienia sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim „Sport po 16 – tej” – 6.000,00 zł (49,80%)

Środki własne gminy – 6.046,68 zł (50,20%)

Całkowita wartość projektu (w tys. zł)

12.046,68

Przedmiot projektu:

Miejscem realizacji programu zajęć rekreacyjno– sportowych „Sport po 16-ej” będzie miejscowość Sadlinki i Nebrowo Wielkie na terenie, których istnieje baza sportowa. Program obejmuje następujące dyscypliny sportowe:
- tenis stołowy
- piłka ręczna
- siatkówka
- piłka nożna
- turnieje sprawnościowe.

 

- dzialaj-lokalnie_logo.jpg

„Święto Powideł Nebrowskich”

Planowany okres realizacji:

01.07.2009 – 31.10.2009

Budżet:

Program: Program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Fundację Filantropijną „Projekt”
„Działaj lokalnie”
- 3 000,00 zł kwota dofinansowania,
- 2 000,00 zł wkład własny,

Całkowita wartość projektu (w tys. zł)

5 000,00

Przedmiot projektu:

Celem projektu jest:

- kultywowanie tradycji śliwkowych w tradycyjny sposób,
- stworzenie wspólnego miejsca spotkań mieszkańców wsi i nie tylko,
- zwiększenie aktywności mieszkańców i wspólnej integracji,
- wykorzystanie istniejących terenów,
- rozwój tożsamości społeczeństwa,
- zwiększenie więzi międzyludzkich

GaleriaSMAŻENIE POWIDEŁ NEBROWO WIELKIE 19.09.2009

 

- radosna-szkola-logo.jpg     „Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole”

Planowany okres realizacji:

Jednorazowe wsparcie finansowe w roku 2009

Budżet:

Program: Rządowy Program „Radosna szkoła”

- 12 000,00 zł otrzymał Zespół Szkół w Sadlinkach – Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Sadlinkach
- 6 000,00 zł Zespół Szkół w Nebrowie Wielkim

Całkowita wartość projektu (w tys. zł)

18 000,00

Przedmiot projektu:

W ramach programu „Radosna szkoła” Urząd Gminy Sadlinki jako organ prowadzący otrzymał wsparcie finansowe dla dwóch szkół na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole.

Dzięki temu w tych szkołach powstały miejsca zabaw dla dzieci wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dzieci potrzeby ruchu i wyposażone w duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową.

Opis z Projektu i GaleriaRadosna Szkoła

 

- ue-logo.jpg

-  prow-logo.jpg

 

„Poprawa infrastruktury społeczno – kulturalnej w miejscowościach Grabowo, Karpiny, Okrągła Łąka, Olszanica i Rusinowo”

 

Planowany okres realizacji:

VIII-XII 2009

Budżet:

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie 3.4.Odnowa i rozwój wsi
- 126 138,00 zł kwota dofinansowania (75%)
Wkład własny gminy – 42 046,00 zł (25%)
koszty niekwalifikowane – 37 000,48 zł

Całkowita wartość projektu (w tys. zł)

205 184,49

Przedmiot projektu:

Przedmiot Projektu obejmował:

- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabowo,
- remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem w miejscowości Karpiny,
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Okrągła Łąka,
- remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem w miejscowości Olszanica,
- remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem w miejscowości Rusinowo.

GaleriaRemont swietlic: Grabowo, Karpiny, Okrągła Łąka, Olszanica i Rusinowo

 

-  ue-logo.jpg

-  prow-logo.jpg

 

„Budowa wodociągów w miejscowościach Bronisławowo, Okrągła Łąka i Wiśliny”

Planowany okres realizacji:

VIII 2009 - XII 2009

Budżet:

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i  ludności wiejskiej
- 550 456,91 zł (50%)
Wkład własny gminy – 550 456,91 zł (50%)
Koszty niekwalifikowane – 547 068,66 zł

Całkowita wartość projektu (w tys. zł)

1 647 982,48

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była budowa wodociągów wiejskich w miejscowościach Bronisławowo, Okrągła Łąka i Wiśliny.

GaleriaBudowa wodociągu

 

- rpo-ue-pwu-logo.jpg

„Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Sadlinki szansą na zrównoważony rozwój – ul. Spółdzielcza i ul. Lipowa w Sadlinkach”

Planowany okres realizacji:

VII 2009 – III 2010

Budżet:

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś: 8. Lokalna infrastruktura podstawowa
Działanie: 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy
Poddziałanie 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa
- 876 585,20 zł (85%)
Środki własne gminy – 154 691,51 zł (15%)

Całkowita wartość projektu (w tys. zł)

1 031 276,71

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była przebudowa ponad 1,26 km dróg gminnych w Sadlinkach do włączenia z drogami wojewódzkimi nr 532 i 611.
Przebudowano dwa odcinki dróg gminnych, tj. ul. Spółdzielczą – 249012G na dł. 0,809 km, od DW 532 do DW 611 i ul. Lipową – 249026G na dł. 0,453 km, od odcinka DW 532 do DW 611.

GaleriaRemont ulic Spółdzielczej i Lipowej

 

„Przedszkole otwarte na przyszłość”

Planowany okres realizacji:

3 sierpnia 2009 - 30 czerwca 2010

Budżet:

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i  zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
- 12 095,16 zł stanowi wkład własny finansowany z budżetu gminy,
- 389 847,95 zł stanowią środki pochodzące z UE w ramach EFS w postaci dotacji rozwojowej.

Całkowita wartość projektu (w tys. zł)

401 943,11

Przedmiot projektu:

W ramach projektu wsparciem objętych zostało 20 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z  terenu gminy Sadlinki. Ze wsparcia skorzystają również rodzice tych dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach, wycieczkach, spotkaniach, szkoleniach i  konkursach.
Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym.

 

- ump-logo.jpg    „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Grabowo”    - ugs-herb.jpg

Planowany okres realizacji:

IX - 2009

Budżet:

Środki własne Gminy 151.175,84

Urząd Marszałkowski 60.000,-

Całkowita wartość projektu (w tys. zł)

211 175,84

Przedmiot projektu:

Przedmiotem inwestycji była przebudowa odcinka drogi gminnej gruntowej nr 249001G, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Grabowie, polegająca na ułożeniu nawierzchni jezdni z płyt drogowych typu „YUMBA” o długości 600m i szerokości 4,0m.

 

- ump-logo.jpg     „Remont dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadlinkach

Planowany okres realizacji:

XI-XII 2009

Budżet:

Pomorski Urząd Wojewódzki

Całkowita wartość projektu (w tys. zł)

44 332,16

Przedmiot projektu:

Przedmiotem inwestycji była wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na blachodachówkę o powierzchni 347,71 m2, na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadlinkach.

 

- ugs-herb.jpg     Inwestycje realizowane z Budżetu Gminy Sadlinki

Nazwa projektu

Okres realizacji

Całkowita wartość projektu

(w tys. zł)

Przedmiot inwestycji

Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w  Sadlinkach

V 2009

103.085,25

Przedmiotem inwestycji była budowa chodnika przy ul. Akacjowej w Sadlinkach o długości 285m i szer. 2m

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Robotniczej w  Sadlinkach

Galeria

VI-VII 2009

472.504,66

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o długości 531 m i szerokości 5m na ulicy Robotniczej w  Sadlinkach.

Rozbudowa stacji uzdatniania w miejscowości Glina

VIII-X 2009

238.873,92

Inwestycja polegała na rozbudowie stacji uzdatniania wody w  Glinie i dotyczyła wymiany układu technologicznego uzdatniania wody. ETAP - I

Remont drogi w miejscowości Grabowo

IX - 2009

20.984,00

Remont drogi gminnej o długości 500m i szer. 4m, dz. nr 20 w miejscowości Grabowo polegał na wykonaniu żwirowej nawierzchni jezdni o grubości 10cm.

Remont drogi w miejscowości Karpiny

XI – XII 2009

22.715,46

Remont odcinka drogi gminnej nr 249021G w  miejscowości Karpiny o długości 700m i  szer. 3,5m polegający na niwelacji nierówności podłużnych i poprzecznych oraz wykonaniu nawierzchni jezdni z żużla paleniskowego.

Przebudowa nawierzchni drogi oraz wykonanie wodociągu na ul. Piaski w Sadlinkach ”.

VI - VII 2009

905.802,15

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o długości 710m i szerokości 5m oraz wykonanie sieci wodociągowej 796mb Ø 160mm, 50mb Ø 110mm, przyłącza 17szt 532mb Ø 40mm „ETAP I Sadlinki – Karpiny”, na ulicy Piaski w Sadlinkach

Remont skrzyżowania ul. Piaski w Sadlinkach i drogi gminnej nr 249020G

XI - 2009

20.680,00

Przedmiotem remontu odcinka drogi gminnej gruntowej w Sadlinkach Nr 249020G było ułożenie nawierzchni jezdni z płyt drogowych typu „YUMBA” o łącznej powierzchni płyt 317m2

Budowa oświetlenia ulicznego w Białkach

IX- X 2009

45.000,00

Przedmiotem inwestycji była budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 249014G w Białkach polegająca na zamontowaniu 9 opraw oświetleniowych na nowych słupach, a także zamontowaniu 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych.

Budowa oświetlenia ulicznego w Sadlinkach

V - 2009

21.321,09

Przedmiotem inwestycji była budowa oświetlenia ulicznego w Sadlinkach przy ul. Piaski polegająca na zamontowaniu na istniejących słupach energetycznych 17 szt. opraw oświetleniowych.

Remont ul. Malinowej, Grzybowej i Strumykowej w Sadlinkach

VIII - 2009

48.000,00

Przedmiotem remontu dróg gminnych ul. Malinowej, Grzybowej i Strumykowej w Sadlinkach było wykonanie nawierzchni jezdni z kamienia wapiennego.

Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Glina

XII - 2009

9.870,24

Przedmiotem remontu instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Glina była wymiana przewodów elektrycznych, zamontowaniu nowych opraw oświetleniowych oraz montażu tablicy rozdzielczej RG.

 

Urząd Gminy w Sadlinkach
Fotogalerie
 • img-ug-001.jpg
 • img-001.jpg
 • img_20170729_161458.jpg
 • img_20170715_121443.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • img-001.jpg
 • img-001.jpg
 • 01_i_miejsce_lena_cichanska.jpg
 • wp_20170408_001.jpg
 • img-001.jpg
 • img_4206.jpg
 • img_4179.jpg
 • img_4169.jpg
 • img_4046.jpg
 • img_4068.jpg
Polecane
 • Gmina Gardeja
 • Gmina Ryjewo
 • Miasto i Gmina Prabuty
 • Miasto Kwidzyn
 • Gmina Kwidzyn
 • Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Województwo Pomorskie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
 • Powiślańska Lokalna Grupa Działania
 • Nadleśnictwo Kwidzyn
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Stowarzyszenie Miłosników Malarstwa KONTRASTY
 • LOT Liwa
Urząd Gminy w Sadlinkach
ul.Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki, pow. kwidzyński, woj. pomorskie
tel.: 55 2757510, fax: 55 2757580, email: urzadgminy@sadlinki.pl, http://www.sadlinki.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x