Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Świadczenia rodzinne, alimentacyjne - Główne zadania realizowane przez GOPS - GOPS - Samorządowy Portal Gminy Sadlinki.

 

Pobierz PDF

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1456), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r. poz. 3), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012r. poz. 959), Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.) Przepisy ustawy i rozporządzeń regulują prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ich wysokość, zasady wypłaty oraz wymagane dokumenty.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:


Do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:
 1. KSEROKOPIA DOWODU OSOBISTEGO WNIOSKODAWCY I MAŁŻONKA (PARTNERA)
 2. KARTA POBYTU- w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 3. NUMER KONTA BANKOWEGO – druk do wypełnienia
 4. SKRÓCONY ODPIS AKTU URODZENIA DZIECKA LUB INNY DOKUMENT STWIERDZAJĄCY WIEK DZIECKA
 5. ZAŚWIADCZENIE SZKOŁY ALBO OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub jest wnioskowany dodatek z tyt. podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 6. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ALBO O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne
 7. ODPIS ZUPEŁNY LUB SKRÓCONY AKTU ZGONU MAŁŻONKA LUB RODZICA DZIECKA – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
 8. ODPIS ZUPEŁNY AKTU URODZENIA DZIECKA – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 9. WYROK SĄDU ORZEKAJĄCY ALIMENTY, ROZWÓD, SEPERACJĘ, USTALENIE OJCOSTWA- (gdy dotyczy)
 10. ODPIS PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU ODDALAJĄCEGO POWÓDZTWO O ROSZCZENIA ALIMENTACYJNE – (gdy dotyczy)
 11. ORZECZENIE SĄDU ZOBOWIĄZUJĄCEGO JEDNEGO Z RODZICÓW DO PONOSZENIA CAŁKOWITYCH KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA
 12. ODPIS PRAWOMOCNEGO POSTANOWIENIA SĄDU ORZEKAJĄCEGO PRZYSPOSOBIENIE LUB ZAŚWIADCZENIE SĄDU LUB OŚRODKA ADOPCYJNEGO O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU SĄDOWYM W SPRAWIE O PRZYSPOSOBIENIE DZIECKA
 13. ORZECZENIE SĄDU O POWOŁANIU OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
 14. ODPIS ZUPEŁNY LUB SKRÓCONY AKTÓW ZGONU RODZICÓW LUB ODPIS ORZECZENIA SĄDU ZASĄDZAJĄCEGO ALIMENTY OD RODZICÓW – w przypadku osoby uczącej się
 15. ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY ALBO OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO – dotyczy dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 16. ZAŚWIADCZENIE ORGANU EMERYTALNO- RENTOWEGO ALBO OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ JEST ZGŁOSZONA DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – dotyczy dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 17. IMIENNY RAPORT MIESIĘCZNY OSOBY UBEZPIECZONEJ POTWIERDZAJĄCY ODPROWADZANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU O DODATEK, W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA, O KTÓRYM MOWA W PKT. 16 – dotyczy dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 18. ZAŚWIADCZENIE ALBO OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA – gdy jest wnioskowany dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)
 19. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE LUB ZAŚWIADCZENIE WYSTAWIONE PRZEZ POŁOŻNĄ POTWIERDZAJĄCE POZOSTAWANIE POD OPIEKĄ MEDYCZNĄ NIE PÓŹNIEJ NIŻ OD 10 TYGODNIA CIĄŻY DO PORODU – gdy jest wnioskowana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) lub dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 20. ZAŚWIADCZENIE ORGANU PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE EGZEKUCJI, PRZYCZYNACH JEJ BEZSKUTECZNOŚCI ORAZ O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W CELU WYEGZEKWOWANIA ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW – do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 21. INFORMACJA SĄDU O PODJĘCIU CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM TYTUŁU WYKONAWCZEGO ZA GRANICĄ ALBO O NIEPODJĘCIU TYCH CZYNNOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI W ZWIĄZKU Z BRAKIEM PODSTAWY PRAWNEJ DO ICH PODJĘCIA LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI WSKAZANIA MIEJSCA ZAMIESZKANIA DŁUŻNIKA ZA GRANICĄ – do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 22. ZAŚWIADCZENIE Z MOPS/GOPS (właściwego ze względu na zameldowanie) POTWIERDZAJĄCE, ŻE OSOBA NIE UBIEGAŁA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
DOKUMENTY STWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU RODZINY:
 1. ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO ALBO OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, I 30e USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY (2012) – wszystkich członków rodziny powyżej 18 lat
 2. OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ( ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE) O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY (2012)
 3. OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ( 2012)
 4. ZAŚWIADCZENIE LUB OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY (2012)
 5. ZAŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEGO ORGANU GMINY, NAKAZ PŁATNICZY ALBO OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY (2012)
 6. UMOWA O WNIESIENIU WKŁADÓW GRUNTOWYCH- w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
 7. UMOWA DZIERŻAWY – w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy (zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty (określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich)
 8. PRZEKAZY LUB PRZELEWY PIENIĘŻNE DOKUMENTUJĄCE WYSOKOŚĆ ZAPŁACONYCH ALIMENTÓW NA RZECZ OSOBY SPOZA RODZINY + WYROK (alimenty są odliczane od dochodu)
 9. ZAŚWIADCZENIE ORGANU PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE O CAŁKOWITEJ LUB CZĘŚCIOWEJ BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW, A TAKŻE O WYSOKOŚCI WYEGZEKWOWANYCH ALIEMNTÓW (gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem sądowym)
 10. DOKUMENT OKREŚLAJĄCY DATĘ UTRATY DOCHODU ORAZ MIESIĘCZNĄ WYSOKOŚĆ UTRACONEGO DOCHODU
 11. DOKUMENT OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ DOCHODU UZYSKANEGO PRZEZ CZŁONKA RODZINY ORAZ LICZBĘ MIESIĘCY, W KTÓRYCH DOCHÓD BYŁ OSIĄGANY – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 12. DOKUMENT OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ DOCHODU UZYSKANEGO PRZEZ CZŁONKA RODZINY Z MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU W KTÓRYM DOCHÓD ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 13. ŚWIADECTWO PRACY – dla osoby wnioskującej o dochód utracony
 14. PIT 11 – dla osoby wnioskującej o dochód utracony

 

D. Piszczewiat
Fotogalerie
 • img_20170715_121443.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • image.001.jpg
 • img-001.jpg
 • img-001.jpg
 • 01_i_miejsce_lena_cichanska.jpg
 • wp_20170408_001.jpg
 • img-001.jpg
 • img_4206.jpg
 • img_4179.jpg
 • img_4169.jpg
 • img_4046.jpg
 • img_4068.jpg
 • 17270363_1273725366040804_860463760_n_—_kopia.jpg
 • img_4028.jpg
 • img-001.jpg
Polecane
 • Gmina Gardeja
 • Gmina Ryjewo
 • Miasto i Gmina Prabuty
 • Miasto Kwidzyn
 • Gmina Kwidzyn
 • Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • Województwo Pomorskie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
 • Powiślańska Lokalna Grupa Działania
 • Nadleśnictwo Kwidzyn
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Stowarzyszenie Miłosników Malarstwa KONTRASTY
 • LOT Liwa
Urząd Gminy w Sadlinkach
ul.Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki, pow. kwidzyński, woj. pomorskie
tel.: 55 2757510, fax: 55 2757580, email: urzadgminy@sadlinki.pl, http://www.sadlinki.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x